Latest Posts

SŁUSZNOŚĆ WYBORU

Słuszność wyboru do właściwej analizy rezultatów uzyskiwanych w zadaniach opisanych w pierwszej grupie, potwierdzają ponadto wy­niki dokonanych obliczeń trudności poszczególnych pozycji metody oraz jej rzetelności. Zadania wymienione w grupie drugiej należą do łatwych niezbyt rzetelnych, bowiem proporcje osób odpowiadających zgodnie z… (Więcej)

ETAPY BADAŃ

Dziewięciu zadań, mających na celu określenie poziomu znajo­mości określonych reguł manipulacji językowymi znakami miary (jest to zmienna tak złożona, iż poniższe jej uszczegółowienie podaję jedy­nie w celu uporządkowania tej grupy zadań), pozwalających na dokona­nie porównania, porządkowanie i wyrażenie oceny (etap… (Więcej)

KONSTRUOWANIE METODY BADAWCZEJ

Konstruując metodę badawczą zdawałam sobie w pełni sprawę z: 1) trudności prowadzenia analiz o charakterze zasadniczo jakościowym, do­konywanych dla poszczególnych osób badanych oraz 2) konieczności wprowadzenia znacznej liczby zadań, a więc 2.1) działania czynnika zmęczenia psychicznego (minimalizowanego odpowiednią manipulacją ko­lejności zadań… (Więcej)

PLAN EKSPERYMENTALNY

Ze względu na konieczność prowadzenia wyraźnie jakościowej ana­lizy wyznaczonej tak postawioną hipotezą badawczą, wskazującą na aspekt semantyczny struktury wiedzy o językowych znakach miary ja­ko na zmienną niezależną (czynnik A), determinującą orientację w miarach rzeczy (cech) i zdarzeń (czynnik B), wskaźnikiem… (Więcej)

POPRAWNE PSYCHOLOGICZNIE

Chciałabym w tym miejscu wyraźnie powiedzieć, że poprawną psy­chologicznie diagnozę (w zakresie nie tylko omawianej problematyki) można stawiać w przypadku dokonywania dokładnej analizy wyników poszczególnych jednostek. .Stąd też przedstawione dalej analizy, będąc preferowanymi w pracach psychologicznych, przeprowadziłam przede wszystkim ze… (Więcej)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Odpowiedź na pytanie drugie jest najdokładniejsza w przypadku dokonywania analiz indywidualnych, prowadzonych np. w celu sfor­mułowania szczegółowej prognozy powodzenia w nauce, przydatne] pe­dagogowi czy psychologowi szkolnemu. Taka jakościowa analiza umoż­liwia bowiem uchwycenie i opis zmian wzajemnych relacji elementów struktury wiedzy… (Więcej)

ASPEKT PRAGMATYCZNY

Aspekt pragmatyczny — pojmowany wąsko — to tzw. „wykona­nie”, które można po prostu ocenić jako „prawidłowe” bądź „nieprawi­dłowe”, a więc zgodne lub niezgodne z np. odpowiednimi regułami gra­matyki. Aspekt pragmatyczny — rozumiany szeroko — to trudny do wyczerpującego określenia rezultat… (Więcej)

PROBLEM BADAWCZY

W tak postawionym problemie badawczym idzie przecież o do­konanie analizy całościowej i uchwycenie niejako istoty struktury frag­mentu wiedzy (o językowych znakach miary). Gąszcz problemów, który przed tym zamierzeniem należało uporządkować, obrazują przytacza­ne w tej pracy szczegółowe zagadnienia badawcze, łączące się najogól­niej… (Więcej)

ZADZIWIAJĄCE ZJAWISKO

Zjawisko to jest raczej zadziwiające, zważywszy na fakt niezbyt zachęcającego obrazu stanu wiedzy „semantycznej”. Sądzę, że wyjaśnienia należy po­szukiwać w:systemie szkolnictwa nastawionym bardziej na kształtowanie wie­dzy o właśnie sposobach, regułach, algorytmach konstruowania komu­nikatów, niż na refleksję co do ich treści… (Więcej)