ASPEKT PRAGMATYCZNY

Aspekt pragmatyczny — pojmowany wąsko — to tzw. „wykona­nie”, które można po prostu ocenić jako „prawidłowe” bądź „nieprawi­dłowe”, a więc zgodne lub niezgodne z np. odpowiednimi regułami gra­matyki. Aspekt pragmatyczny — rozumiany szeroko — to trudny do wyczerpującego określenia rezultat współwystępowania wielu elemen­tów i relacji, składających się na skomplikowany obraz przestrzeni zmiennych, determinujących poszczególny akt komunikacji, więc i po­szczególny akt wyrażenia efektu orientacji w miarach. To drugie rozu­mienie, za którym się opowiadam, wynika z przyjętej perspektywy me­todologicznej i konkretyzuje się w dwóch zasadniczych problemach ba­dawczych: Czy badania języka potocznego dostarczają materiału empiryczne­go przydatnego do formułowania diagnozy psychologicznej?Czy badanie użycia znaków języka potocznego w zakresie miar, odpowiadającego (psychologicznie) orientacji w miarach rzeczy (cech) zdarzeń jest determinowane poziomem wiedzy o semantyce systemu, zakreślającym ramy obrazu przestrzeni zmiennych warunkujących pra­widłowość tej orientacji?Na pierwsze z postawionych pytań odpowiedziałam twierdząco, ar­gumentując zebranym materiałem empirycznym na temat definiowa­nia (rozumienia) różnych pojęć, jak również znajdując potwierdzenie zwłaszcza w pracach z zakresu semantyki leksykalnej. Dlatego też tworzywem metody badawczej, której celem było dostarczenie odpo­wiedzi na drugie pytanie, były znaki językowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *