ETAPY BADAŃ

Dziewięciu zadań, mających na celu określenie poziomu znajo­mości określonych reguł manipulacji językowymi znakami miary (jest to zmienna tak złożona, iż poniższe jej uszczegółowienie podaję jedy­nie w celu uporządkowania tej grupy zadań), pozwalających na dokona­nie porównania, porządkowanie i wyrażenie oceny (etap 2 badania):testy badające znajomość reguł porządkowania (test „reguły prze­chodniości”, test „relacji między pojęciami”, test „reguł arytmetycz­nych”, test „uzupełniania skal”, test „antonimów”),zadania badające znajomość reguł łączjliwości syntaktycznej (test „potocznych związków frazeologicznych”, test „łączliwości określników z obiektami fizycznymi” oraz częściowo test „antonimów”),zadania badające znajomość reguł formułowania zdań wyrażają­cych sądy gradacyjne (test „podwójnej negacji” i test „transformacji zapisu symbolicznego”).W badaniach 2 etapu zastosowano wszystkie z wymienionych testów, choć część z nich służyła wyłącznie jako „przerywniki” i nie była bra­na pod uwagę podczas analizowania wyników. Na podstawie przepro­wadzonych badań, których wyniki prezentowałam poprzednio, dokona­łam oceny, a następnie wyboru testów ze względu na kryterium war­tości wskaźnika .mocy dyskryminacyjnej, jako:testy różnicujące badaną grupę:a) testy wchodzące w skład pierwszego bloku zadań: „antonimy” (cp=0,905), „podwójna negacja” ((p=0,617), „transformacja zapisu sym­bolicznego” (<p = 0,709), „reguły arytmetyczne” (cp = 0,655) oraz „uzupeł­nianie skal” ((p=0,905).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *