KONSTRUOWANIE METODY BADAWCZEJ

Konstruując metodę badawczą zdawałam sobie w pełni sprawę z: 1) trudności prowadzenia analiz o charakterze zasadniczo jakościowym, do­konywanych dla poszczególnych osób badanych oraz 2) konieczności wprowadzenia znacznej liczby zadań, a więc 2.1) działania czynnika zmęczenia psychicznego (minimalizowanego odpowiednią manipulacją ko­lejności zadań o większym i mniejszym poziomie trudności oraz wpro­wadzaniem przerw), 2,2) długiego (2 – 4 godz.) czasu trwania pojedyn­czego badania (optymalizowanego’ przez wprowadzenie metody nagry­wania wypowiedzi badanych i powielenia kompletu materiałów). Po­wyższe względy natury ekonomicznej, a nie zasady statystycznego okre­ślania wielkości próby, określiły jej liczebność na 156 osób (młodzież z ostatnich klas koszalińskich szkół średnich o różnym profilu nau­czania .Zastosowana metoda badawcza składała się z dwóch bloków zadań:trzy zadania służące określeniu poziomu wiedzy o semantyce ję­zykowych znaków miary (etap I badania):definiowanie pojęć abstrakcyjnych o społecznie ustalonym znacze­niu oraz pojęć, których znaczenie jest zrelatywizowane do semantycznej wiedzy jednostkowej,test „zjawiska na końcu języka” jako zadanie kontrolne w sto­sunku do zadania a,oznaczanie (nazywanie) pól semantycznych na podstawie zbioru słów, mieszczących się w ich zakresie;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *