ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Odpowiedź na pytanie drugie jest najdokładniejsza w przypadku dokonywania analiz indywidualnych, prowadzonych np. w celu sfor­mułowania szczegółowej prognozy powodzenia w nauce, przydatne] pe­dagogowi czy psychologowi szkolnemu. Taka jakościowa analiza umoż­liwia bowiem uchwycenie i opis zmian wzajemnych relacji elementów struktury wiedzy w interesującej danego praktyka dziedzinie. Nato­miast w celu dokonania opisu prawidłowości ogólniejszych przyjęłam, iż centralną pozycję wśród wyróżnionych elementów struktury wiedzy zajmuje semantyka, stanowiąca dynamiczne a jednocześnie stabilizują­ce się w miarę rozwoju jednostkowego tworzywo, którego istotą jest treść zbioru przekonań konstruowanych na bazie indywidualnego sy­stemu pojęciowego. To semantyczne tworzywo jest wykorzystywane w różny sposób w zmieniających się warunkach zewnętrznych według mniej lub bardziej uświadamianych reguł komunikowania się lub mo­dyfikowane w sensie wprowadzania zmian czy uzupełnień w jego struk­turze wewnętrznej. Odwołajmy się jeszcze do cytowanego we wstępie do tego podrozdziału zdania, że „znaku, który byłby pozbawiony zna­czenia i użytkowników, nie ma”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *