PLAN EKSPERYMENTALNY

Ze względu na konieczność prowadzenia wyraźnie jakościowej ana­lizy wyznaczonej tak postawioną hipotezą badawczą, wskazującą na aspekt semantyczny struktury wiedzy o językowych znakach miary ja­ko na zmienną niezależną (czynnik A), determinującą orientację w miarach rzeczy (cech) i zdarzeń (czynnik B), wskaźnikiem której jest poziom wykonania zadań (zmienna zależna), dokonałam wyboru planu eksperymentalnego PP — p.q/n ,1/1. Jest to plan dwuczynnikowy, w którym poziomy czynnika A wyznaczają grupy porównawcze, natomiast poziomy czynnika B — liczba pomiarów zmiennej zależnej, przeprowa­dzona w każdej grupie. Plan ten zakłada, iż co najmniej jeden czynnik jest randomizowalny. W badanym przypadku czynnikiem takim jest po­ziom wiedzy o semantyce znaków miary. Czynnik B ma status czyn­nika nierandomizowalnego.Wybór takiego planu eksperymentalnego wyznacza następującą me­todykę badania:podział badanej populacji na grupy porównawcze według kryte­rium poziomu wiedzy o semantyce językowych znaków miary, przy za­stosowaniu wariantu proporcjonalnego ((zgodnie z pierwszą zasadą ran- domizacji),przeprowadzenie w ramach wyróżnionych grup odpowiedniej licz­by pomiarów zmiennej zależnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *