SŁUSZNOŚĆ WYBORU

Słuszność wyboru do właściwej analizy rezultatów uzyskiwanych w zadaniach opisanych w pierwszej grupie, potwierdzają ponadto wy­niki dokonanych obliczeń trudności poszczególnych pozycji metody oraz jej rzetelności. Zadania wymienione w grupie drugiej należą do łatwych niezbyt rzetelnych, bowiem proporcje osób odpowiadających zgodnie z kluczem w przypadku tych testów, układają się odpowiednio: 78,9%, 78,31%, 92,05%, 86,34%. Zadania te były chętnie rozwiązywane i da­wały zarówno możliwość odpoczynku, jak i podtrzymywały motywację do dalszego udziału w badaniu.Analiza wyników uzyskanych w pierwszym stadium badań pozwo­liła na wyłonienie trzech różniących się grup osób (zgodnie z kryterium poziomu wiedzy o semantyce językowych znaków miary). Kryterium przydziału do poszczególnych grup była suma wyników uzyskanych w trzech zadaniach. Sumowanie poszczególnych rezultatów było upraw­nione ze względu na wcześniejszy zabieg każdorazowo dokonywanej transformacji wyników surowych osiąganych w testach. Zabieg ten pozwala bowiem na uzyskanie pewnoiści, iż materiał eksperymentalny spełnia następujące założenia:homogeniczności wariancji porównywanych prób,normalności rozkładów zmiennej zależnej w porównywanych pró­bach,addytywności efektów czynników — poprzez eliminację pozornych interakcji będących wynikiem zastosowania odmiennych skal pomiaro­wych dla poszczególnych czynników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *