Latest Posts

SZUKANIE PRZYCZYN

Przyczyną tego jest, jak się wydaje, to, że owa „jednostka” jest często nieuświadamiana, wypraco­wana ra podstawie jednostkowych doświadczeń, a wyrażana za pomocą bogatego repertuaru językowych znaków miary o charakterze synte- tyczno-jakościowym. Odwołajmy się jeszcze raz do materiału empirycznego. Transformo­wane schematy zdań… (Więcej)

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

Należy jeszcze dodać, że sądy, których podstawą jest idea porówny­wania, nieodłącznie wiążą się z wartościowaniem, które z kolei jest na­sycone emocjonalnie. Sądy ilościowe, łączone potocznie raczej ze zda­niami należącymi do zakresu zdań formułowanych przez naukę, mają walor bardziej informacyjny niż… (Więcej)

OBIE REGUŁY

Obie te reguły stanowią o możliwości dokonywania ocen i formu­łowania sądów zawierających je w przeciwieństwie do innych ocen, a więc decydują o pewnym ustrukturalizowaniu językowych znaków mia­ry. Reguły te nakazują bowiem powołanie prostych dwuargumentowych predykatów (np. „jest większy niż norma”… (Więcej)

ODWOŁANIE DO ASPEKTU

Należy dodać, odwołując się do opisanego aspektu semantycznego, iż ze względu na wskazywaną niemożność wyraźnego- rozdzielenia tych aspektów, zwłaszcza w przypadku zabiegów porządkowania ilościowego, potraktujmy wyniki przedstawionych uprzednio badań nad antonima­mi i sądami gradaeyjnymi jako ilustrację rozważań zawartych w tym… (Więcej)

ZGODNIE Z PRAKTYKĄ

Spodziewając się, zgodnie z praktyką psychologiczną, wystąpienia efektu „niechęci” przed użyciem partykuły „nie”, wprowadziłam do me­tod badających syntaktykę prosty test sprawdzający poziom znajomo­ści logicznej zasady podwójnej negacji . Mimo wstęp­nych deklaracji osób badanych o jej znajomości, niezbyt poprawnie roz­wiązywano zestaw… (Więcej)

NIEWIELE BŁĘDÓW

Zauważmy, jak niewiele popełniono błędów i jaka przeważająca część wyników odpowiada poprawnemu rozwiązaniu zadania i to niezależnie od determinacji jakości odpowiedzi („tak” „nie ). Róż­nice między średnimi są bardzo istotne (wartość testu „t-Studenta , który tu można było zastosować, jest… (Więcej)

ZADANIE GRUPY

Zadaniem tej samej badanej grupy osób (154) była ccena odczytywanych wyrażeń za względu na kryterium ich poprawności językowej. Wyniki uzyskane w tym badaniu świadczą o wysokim poziomie wiedzy na temat związków frazeologicznych, używa­nych potocznie. Wniosek ten potwierdza wyrażone uprzednio przypu­szczenie… (Więcej)