Latest Posts

ZAWARTE W INSTRUKCJI

Instrukcja zawierała bo­wiem klauzulę mówiącą o tym, że rozumienie poszczególnych słów bę­dzie sprawdzane. Tym niemniej należy dość sceptycznie podchodzić do szczerości wypowiedzi, bowiem ocena ogólna jest znacznie zawyżona w stosunku do spodziewanej. Wyraz z grupą sędziów kompetentnych zakładaliśmy, że rozkład… (Więcej)

WYRAŹNE WSKAZANIE

Badanie to wyraźnie wskazuje na deklarowane naj­częstsze użycie, tzn. najwyższą frekwencyjność wyrazów oznaczających pojęcia zrelatywizowane do- wiedzy jednostkowej. Natomiast wyrazy oznaczające pojęcia abstrakcyjne o społecznym rodowodzie są raczej znane, lecz używane rzadko, łatwiejsze do zdefiniowania czy nazwa­nia przy podanej definicji… (Więcej)

PRZEDSTAWIONE WYNIKI

Przedstawione wyniki pozwalają na stwierdzenie, że interpretacja pojęć „nieokreślonych miar wielkości” ma najmniej ogólny, powszech­ny, więc podmiotowy, zindywidualizowany, nawet intuicyjny charak­ter. Słuszność tego twierdzenia należy podtrzymać po analizie wyników uzyskanych w teście „frekwencyjności” słów oznaczających miary wiel­kości oraz różne wielkości…. (Więcej)

SŁABY ZWIĄZEK

Natomiast w przypadku po­jęć nieokreślonych miar wielkości wystąpiła wyraźna przewaga stra­tegii drugiej. Zobrazuję powyższe rozważania .Ponadto- można zaobserwować, iż mierzony w przypadku wszystkich zadań i wszystkich kategorii czas decyzji (tj. czas jaki upływał od mo­mentu postawienia pytania, odczytania definicji bądź… (Więcej)

CIEKAWE ZJAWISKO

Dla psychologa ciekawym zjawiskiem jest to, iż z kategorii „wiel­kości psychologiczne” jedynie „świadomość jest konkretyzowana (w ramach modyfikacji podmiotowych). Wyrazy bliskoznaczne, jakie są tu podawane, to „normalność”, „normalny” i „norma”. Natomiast konkre­tyzacji jest znaczenie więcej: „samokontrola”, „refleksja”, „smutek”,, „rozdrażnienie”, „wspomnienie”,… (Więcej)

DLA PRZYKŁADU

Przykłado­wo: 1) definicja słownikowa określa pojęcie „całość”, a podawane wy­razy bliskoznaczne ((klasa 1) to: „zespół”, „zbiór”, „grupa”, „jedność”, „skupisko”, „synteza”, „materia”, zaś konkretyzacje (klasa 2): „orga­nizm”, „rzecz”, „urządzenie”, „mechanizm”, „maszyna”, „pociąg”, „kon­strukcja” (mieszczące się w zakresie pojęcia „całość”); 2) ciąg… (Więcej)

JAKOŚCIOWA ANALIZA

Przejdźmy obecnie do jakościowej analizy popełnianych błędów, któ­ra wyraźniej pokaże omawiane zjawisko. Podkreślić należy, iż w przy­padku definicji pojęć „nieokreślonych miar wielkości”, najwięcej poda­wanych ckreślników miało charakter kontekstowy, a błędy, jakie prze­ważały w wypowiedziach definicyjnych, to błędy typu „idem per… (Więcej)

WIELKOŚCI FIZYCZNE

Natomiast pojęcia „wielkości fizycznych” czy „psychologicz-’ nych” poznawane są zwykle na podstawie różnych źródeł, określanych przez osoby badane mianem „naukowych”; zaliczano do nich encyklo­pedie, słowniki itp. Pojęcia należące niewątpliwie do klasy o wyższym poziomie abstrakcji (tzn. pojęcia wielkości) są nabywane… (Więcej)